#Pizzagate Howie confronts Joe Biden about his groping of children @JennyHatch

https://twitter.com/pghowie2/status/978841945396142080?s=21

https://twitter.com/lizcrokin/status/978667152105390080?s=21

https://twitter.com/jennyhatch/status/979175400101195776?s=21

https://twitter.com/pghowie2/status/979047293809840129?s=21

https://twitter.com/jennyhatch/status/979163587208929280?s=21

Published on Mar 27, 2018

H

View On WordPress

Pick a Little, Talk a Little...